Այսօր: Շաբաթ, 21 Մայիսի 2022թ.
Եղեգնաձորի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 12
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 71-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

ՆԱԽԱԳԻԾ 71-Ն


Զեկ. ԴԱՎԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի  ա/ենթակետի, 4-րդ կետի 1 և 2 ենթակետի, 5-րդ կետի ա/ և գ/ ենթակետի,  6-րդ կետի   դ/ ենթակետի, 8-րդ,  10-րդ կետերի ու 11-րդ հոդվածի և «Տեղական ինքնակառավարման մասին»  Հայաստանի Հանրապետության   օրենքի 16-րդ հոդվածի 18-րդ կետի և 34-րդ հոդվածի 2-րդ կետի պահանջներով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 29.12.2005թ-ի թիվ 2387-Ն որոշման 49-րդ կետը.  

 

ՍահմանելԵղեգնաձորքաղաքիտարածքումտեղականտուրքերիևվճարներիհետևյալ դրույքաչափերը`

Տեղականտուրքերի դրույքաչափերը`

1. ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածկարգովհաստատվածճարտարապետաշինարարականնախագծինհամապատասխան` նոր շենքերի, շինությունների  / ներառյալ` ոչհիմնական / շինարարության  /տեղադրման/թույլտվությանհամար տեղականտուրքըսահմանվումէ`
հիմնականօբյեկտներիհամար`
ա/ մինչ 300 քառակուսիմետր ընդհանուր մակերեսունեցողանհատականբնակելի, այդ թվում` այգեգործական / ամառանոցային/ տների, ինչպեսնաևմինչ 200քառակուսիմետր ընդհանուր մակերեսունեցողհասարակականևարտադրականնշանակությանօբյեկտներիհամար` -10 000 դրամ
2.
Համայնքիվարչականտարածքումշենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական, այլօբյեկտներիվերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացմանաշխատանքների /բացառությամբՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանված` շինարարությանթույլտվությունչպահանջվող դեպքերի/ համար, եթեսահմանվածկարգովհաստատվածճարտարապետաշինարարականնախագծով`
ա/ չինախատեսվումկցակառույցների,վերնակառույցների, շենքիգաբարիտայինչափերնընդլայնողայլկառույցների /այդ թվում`ստորգետնյա/ հետևանքովօբյեկտի ընդանուր մակերեսիավելացումշենքերի  գործառական  նշանակության    փոփոխություն` -3000դրամ                   
   3. Համայնքիտարածքումտեղականտուրքըսահմանվումէ`                         
1.  ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար  յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝

ա/մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում                      - 4000դրամ

բ/  26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում                   - 4000դրամ

գ/ 51-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում                 - 4000դրամ

 2.  ծխախոտիարտադրանքիվաճառքիթույլտվությանհամար ,յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝

ա/ մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում                  - 4000դրամ

բ/  26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում                  - 4000դրամ

գ/ 51-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում                  - 4000դրամ

 4.Համայնքիտարածքում

 ա/ բացօթյաառևտուր կազմակերպելութույլտվությանհամար տեղականտուրքըսահմանվումէ` յուրաքանչյուր օրվահամար`  1քմ մետրի համար   -350 դրամ
                                                                                                                                   
  
բ/ հեղուկ վառելիքի ,  սեղմվածբնական    կամհեղուկացվածնավթայինգազերիմանրածախառևտրիկետերում  հեղուկվառելիքի  և    (կամ)    սեղմվածբնական      կամհեղուկացվածնավթայինգազերի         և      տեխնիկական  հեղուկների     վաճառքիթույլտվության   համար տեղականտուրքըընթացիկ         տարվահամար`                              - 300 000դրամ
գ/խանութներում,կրպակներում ,հեղուկ վառելիքի,սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիակական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար սահմանվում է 30000 դրամ

 գա/ համայնքիտարածքումհանրայինսննդիկազմակերպմանևիրացմանթույլտվությանհամար տեղականտուրքըյուրաքանչյուր եռամսյակիհամար սահմանվումէ՝

հիմնական շինություններիներսում

ա/ ա/ մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում                            - 5000 դրամ

բ/  26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում                            - 9000դրամ

գ/ 51-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում                          - 9000դրամ

 ոչհիմնականշինություններիներսում

ա/  մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում                            - 5000 դրամ

բ/  26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում                           - 9000դրամ

գ/ 51-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում                          - 9000դրամ

 5.  Համայնքիտարածքում` առևտրի, հանրայինսննդի, զվարճանքի, շահումովխաղերիևվիճակախաղերիկազմակերպմանօբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատներըժամը 24.00-իցհետոաշխատելութույլտվությանհամար`  տուրքըընթացիկտարվահամարսահմանվումէ`

ա)առևտրիօբյեկտներիհամար`                                       30000 դրամ.

բ)հանրայինսննդիևզվարճանքիօբյեկտներիհամար`    80 000 դրամ.

գ)բաղնիքների (սաունաների) համար`                             350 000 դրամ.

դ)խաղատներիկազմակերպմանհամար`                        100 000 դրամ.

ե)շահումովխաղերիկազմակերպմանհամար`                 300 000 դրամ.

զ)վիճակախաղերիկազմակերպմանհամար`                    100000  դրամ:                                                   
 6. Համայնքիտարածքումմարդատար տաքսու /բացառությամբերթուղայինտաքսիների/  ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար   տեղական տուրքը  ընթացիկ տարվա համար  սահմանվում է -15000 դրամ
7.
Համայնքիտարածքումյուրաքանչյուր ամսվահամար արտաքինգովազդտեղադրելու թույլտվությանհամար 1քմ-ի  տեղականտուրքըսահմանվում է ՝   
ա/ ալկոհոլայինսպիրտիպարունակությունըմինչև 20 ծավալայինտոկոսարտադրանքգովազդողարտաքինգովազդիհամար`                                                 - 1500 դրամ
բ/ թունդ ալկոհոլային / սպիրտիպարունակությունը 20 ևավելիծավալայինտոկոս/ արտադրանքգովազդողարտաքինգովազդիհամար`                      - 3 000 դրամ  
գ/ այլարտաքինգովազդիհամար`                                - 1 000  դրամ

դ/ մինչև 2006թ-ի հոկտեմբերի 1-ը ՝ ծխախոտի արտաքին գովազդի համար -3000 դրամ 

7.1 Համայնքի տարածքում յուրաքանչյուր ամսվա համար  արտաքին գովազդի դատարկ գովազդային վահանակների մեկ քառակուսի մետրի դիմաց սահմանվում է տեղական տուրք տվյալ համայնքում օրենքով նախատեսված կարգով այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար սահմանված տուրքի 25%-ի չափով :

7.2 Եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել և տարածել է իր կազմակերպության գովազդը ,ապա համապատասխան բյուջե պետք է վճարի յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար օրենքով նախատեսված կարգով տվյալ համայնքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար սահմանված տուրքի 10%-ը այդ գովազդի մակերեսին համապատասխան:
8.
Թանկարժեքմետաղներիցպատրաստվածիրերիառքուվաճառքիթույլտվությանհամար` 50 000 դրամ:

9.Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար սահմանվում է        - 10 000 դրամ :

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու     թույլտվության համար      տեղական    տուրքը     ընթացիկ տարվա համար սահմանվում է                - 50 000 դրամ 

Տեղական վճարներ

1.Համայնքիտարածքումշինարարությանկամշինությանարտաքինտեսքըփոփոխողվերակառուցմանաշխատանքներկատարելուհետկապվածտեխնիկատնտեսականպայմաններմշակելուևհաստատելուշինարարությանավարտականակտիձևակերպմանհամար, ինչպեսնաևշահագործմանթույլտվությունտրամադրելուհամար՝ տեղականինքնակառավարմանմարմնիմատուցածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանվճարներիհամար`տեղականինքնակառավարմանմարմնի մատուցածծառայությունների դիմացփոխահատուցմանվճար                                         -5 000 դրամ  

2.  Տեղականինքնակառավարմանմարմիններիկողմիցաղբահանությունըկազմակերպելուհամար`        աղբահանությանվճար                                                                 - 210 դրամ:

3.Շինարարական  ևխոշոր եզրաչափիաղբիհավաքմանևփոխադրմանհամար տեղականինքնակառավարմանմարմիններիկողմիցթույլտվությանվճար           -  1000 դրամ :

4. Եղեգնաձորի համայնքի կողմիցմրցույթներ ևաճուրդներ կազմակերպելուհետկապվածծախսերիփոխհատուցմանհամար տեղական վճար  սահմանել`   յուրաքանչյուր մասնակցից 2000 դրամ

 անշարժգույքի oբյեկտներինհասցեներ տրամադրելու համար          - 3000 դրամ

ճարտարապետա - հատակագծայինառաջադրանքտրամադրելուհամար - 5000 դրամ :

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԴԱՎԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԱՆԺԵԼԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք.Եղեգնաձոր, Շահումյան 1
+374 281 22020,28125183
yeghegnadzor.vayotsdzor@mta.gov.am,yeghegnadzor@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2022 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 206
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner